Het Boek

omslag de Broedfactor

gratisdownload
inhoudsopgave

 

De auteur

portret Peter Camp

Peter Camp was sinds 1988 verbonden aan verschillende opleidingen en adviesbureaus. Twee dagen per week doceerde hij de matrixmethode aan de mastersopleidingen van het VDO Opleidings- en adviescentrum van de Hogeschool Nijmegen en Arnhem. De andere dagen werkt hij vanuit zijn praktijk in Westervoort en nu in Arnhem.

 

Hij publiceerde onder meer de everseller De gekookte kikker, Kracht met de matrix, Projectmanagement en Gebouwen met een ziel. Zijn site www.campmatrix.nl is een databank en communicatieplatform voor de ontwikkeling van de matrixmethode.

 

De website

logo Illuster

Deze website is vormgegeven door Illuster Nijmegen, Funs Erens

 

De uitgever

logo businesscontact

De Broedfactor is uitgegeven door: businesscontact.nl

Contact

Stuur een e-mail!

e-mail ››

 

Publiciteit

ambtenaar 2.0Peter Camp is organisatieadviseur en managementdocent. Hij schrijft over de broedfactor, de metafoor van een hoopje as. Het vuur lijkt gedoofd, maar als je blaast, blijkt er toch nog leven in te zitten. Dan krijg je er zin in om je te bemoeien met processen en voor je het weet slaat de vlam in de pan. Dat zijn de broedplaatsen voor nieuwe ideeën binnen organisaties.

lees meer >>

 

Mocht u te maken krijgen met een broedplaats, of een broedplaats willen opzetten, dan is dit boek van onschatbare waarde. Het boek is niet per se gericht op gebiedsontwikkelaars. Het beoogt om bij organisaties en burgers betrokkenheid aan te wakkeren, door de inzet van onder andere broedplaatsen.

lees meer >>

 

genius groups

www.geniusgroups.nl

In dit prettig leesbare boek verkent Peter Camp in “De Broedfactor” de verschillen tussen broedplaatsen en broeinesten en de belangrijkste factoren die het succes van een broedplaats bepalen. Talrijke voorbeelden kleuren het beeld in. Het is aan de lezer om de tips vervolgens zelf te gaan toepassen.

Broedplaatsen of broeinesten?
Wat zijn de kenmerken van beide? Waaruit ontstaan ze en hoe houd je ze in stand? Wat is hun nut? Al dergelijke vragen beantwoordt Peter Camp in zijn boek ‘De Broedfactor, betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving”.

'De Broedfactor' bestaat uit drie delen: deel I gaat over de noodzaak van broedplaatsen, deel II over de wijze waarop ze te faciliteren zijn en deel III over het consolideren van broedplaatsen. Voor mijzelf, een professional die organisaties helpt te werken met innovatiebroedplaatsen, ligt de grootste waarde van het boek in deel I. Daar leidt Camp je langs verschillende invalshoeken waardoor je blik verruimd wordt. Camp beschrijft bijvoorbeeld de verschillen tussen broedplaatsen die van onderop op organische wijze ontstaan en broedplaatsen die met een vooropgezet doel top down door organisaties ‘opgericht’ en ‘ingericht’ worden. De verschillen in de oorsprong hebben verregaande consequenties voor de broeinestsfeer en de creatieve context die gecreëerd wordt!
Vervolgens leidt Camp de negen broedfactoren in die hij onderscheidt, alsmede de drie randvoorwaarden voor broedplaatsen. De negen broedfactoren zijn:

 1. Onderzoek verschillende opties
 2. Organiseer op een andere manier
 3. Laat mensen vrijbuiten
 4. Schep informele ontmoetingsplaatsen
 5. Verbind mensen met elkaar
 6. Laat mensen samen creëren
 7. Ga op ontdekkingsreis
 8. Wissel kennis en ervaring uit
 9. Stimuleer gezonde bemoeizucht
Deel II behandelt de broedfactoren, aan iedere factor wijdt Camp een eigen hoofdstuk. Deel III gaat tenslotte in op de drie randvoorwaarden voor broedplaatsen. In beide delen geeft Camp veel voorbeelden hoe je dergelijke broed-bijeenkomsten vorm kunt geven, en wat er in de maatschappij momenteel al gebeurt. Inspirerend!

Probleem of wens?
Broedplaatsen worden door Camp gedefinieerd als ‘groepen actieve mensen die gezamenlijk tot creatieve ideeën en oplossingen komen voor een algemeen gevoeld probleem’. Als ik zelf met broedplaatsen werk, is dat overigens vaak ook om een wens of een droom te realiseren met een diversiteit aan partijen en invalshoeken. Altijd zijn broedplaatsen gericht op een betere samenleving. Ze ontstaan uit protest, bezorgdheid of een behoefte aan ‘beter’.

Behoeften en resultaat
Camp geeft een vijftal behoeften die aanleiding kunnen zijn tot het werken met broedplaatsen: Dit zijn mijns inziens vooral de behoeften waaruit broedplaatsen van onderaf ontstaan. In de tekst komen ook andere behoeften naar voren, zoals de behoefte van grotere steden om ‘hip’ en aantrekkelijk te zijn voor bepaalde groepen bewoners, wat bijvoorbeeld aanleiding geeft tot de inrichting van broedplaatsen voor kunstenaars. Een heel andere behoefte, in het boek niet genoemd, is die van organisaties aan andersoortige resultaten dan ze met de gebruikelijke werkwijze oogsten. Ook vanuit die behoefte kunnen broedplaatsen ingericht worden. Bij broedplaatsen die opzettelijk gesticht worden, is ’t altijd oppassen geblazen: hoeveel structuur verdraagt een broedplaats voordat de creatieve broeinestsfeer de nek omgedraaid wordt? In hoeverre kan er op resultaat gestuurd worden? Hoe kun je medewerkers of burgers betrekken bij een van hogerhand ingerichte beweging?

‘De Broedfactor’ is zonder twijfel een goede aanzet om na te denken over hoe je anders om kunt gaan met creatieprocessen. Er zijn voor organisaties mooie lessen te trekken uit de spontane broeinesten en broedplaatsen. Het gaat daarbij steeds weer om het vinden van een balans tussen 'de eisen van binnen' en 'de behoeften van buiten'. Toch zal een manager ook met dit boek in de hand nog moeite hebben broedplaatsen in de praktijk te brengen, want heel concrete tips daartoe geeft Camp niet. Dat wordt experimenteren!

 

‘De Broedfactor’ van Peter Camp was afgelopen jaar genomineerd voor het Managementboek van het Jaar, en dat is terecht. Het boek is een aanrader voor managers en ondernemers die actief maatschappelijk betrokken zijn of willen zijn.
3 november 2010

Dr Louis Thörig

De auteur van ‘De broedfactor’, Peter Camp, is in het dagelijks leven organisatieadviseur en managementdocent. Onze huidige samenleving is gekenmerkt door overmatige wet- en regelgeving, schaalvergrotingsprocessen, management waarbij alles in het teken van staat van efficiëntie, overnames, globalisering, internet, sociale netwerken, instroming van nieuwe Nederlanders, de Nederlandse identiteit is niet meer eenduidig, de kredietcrisis en haar nadelige gevolgen, ga zo maar door. Burgerschap, en dan vooral actief burgerschap, is als beleidsthema sterk in opkomst. Het is het nieuwste medicijn om maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. In internationale context gaat het dan om ‘citizenship’, in Nederlandstalig gebied om burgerschap, eigen verantwoordelijkheid of normen en waarden.

Volgens Camp heeft de maatschappij dringend behoefte aan mensen die zich niet afvragen wat we allemaal willen hebben of bereiken, maar die zich juist afvragen wie ze willen zijn en hoe ze door het leven willen gaan. Mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit, nieuwsgierig zijn en antwoorden zoeken op vragen naar de zin van het leven. Niet de overheid, maar burgers zelf moeten bruggen slaan tussen elkaar en tussen burgers en overheid. Veel mensen willen hun verlangens en frustratie over hun organisatie en omgeving delen met anderen en omzetten in werkbare oplossingen. Ze vormen – bewust of onbewust – een broedplaats; een (virtuele) plek waar nieuwe, creatieve, innovatieve ideeën ontstaan over werk en samenleving. Volgens de auteur is een broedplaats een groep actieve mensen die gezamenlijk tot creatieve ideeën en oplossingen komen voor een algemeen gevoeld probleem. Broedplaatsen maken inmiddels deel uit van het organisatorisch en maatschappelijk krachtenveld. Maar in het bedrijfsleven zijn managers en bestuurders, vanwege hun sterke behoeften aan planning en controle, vaak niet gediend van dit soort vrijgevochten initiatieven. Maar de praktijk leert dat broedplaatsen juist helemaal niet negatief zijn, zoals managers en bestuurders dikwijls denken. Het is het mooiste wat er is, vindt Peter Camp, als medewerkers en burgers in beweging komen en gezamenlijk iets voor elkaar willen krijgen. Sterker nog: je zou het moeten stimuleren en faciliteren.

In ‘De Broedfactor’ inspireert de auteur de lezer met praktijkvoorbeelden en interviews hoe je broedprocessen kunt faciliteren en consolideren. Jammer vind ik wel dat de auteur daar meer dan de helft van zijn boek aan besteedt. ‘Broedplaatsen zijn belangrijk zijn voor elke organisatie’, aldus Peter Camp. Het is een interessant boek wat past in de boekenkast van menig manager en bestuurder.

Dr Louis Thörig MBA, werkzaam als 'global communicationmanager' bij IOI Loders Croklaan in Wormerveer, heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland, de Action Learning MBA.

 

De broedfactor: broedplaatsen in organisaties

 

management issues

Geschreven door Bram Castelein | www.managementissues.com

Samenvatting van het boek ‘De broedfactor – Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving’ van Peter Camp; uitgeverij Business Contact, Amsterdam 2010. Genomineerd voor managementboek van het jaar 2010. Inleiding en samenvatting door Bram Castelein.

Een interessant boek waarin aandacht wordt gevraagd voor de belangrijke toegevoegde waarde van plaatsen in organisatie en samenleving waarin op een anders dan andere wijze wordt gezocht naar nieuwe oplossingen voor relevante vraagstukken.

Deze plaatsen worden broedplaatsen genoemd en zijn vitale bronnen van verandering. Er zijn negen factoren waaraan moet worden voldaan om als broedplaats succesvol te zijn en drie randvoorwaarden om broedplaatsen te consolideren. Mooi natuurlijk als je die ruimte voor vernieuwing kunt benutten, maar niet vanzelfsprekend. Verandering roept namelijk altijd weerstand op! Eis daarom keiharde steun van de top.

Het boek leest prettig, ondanks dat de uitwerking van de onderscheiden factoren en randvoorwaarden soms in elkaar overvloeien, waardoor het gevoel ontstaat van ‘dat heb ik eerder gelezen’. Aangezien het boek een belangrijke bijdrage levert aan het in de spotlights zetten van het belang van vrijplaatsen voor vernieuwing, heb ik dit gevoel graag geïnterpreteerd als de kracht van de herhaling.

 

De manier waarop we denken bepaalt de manier waarop we zijn
21 november 2010

 Pecha Kucha van Guido Crolla op de netwerkbijeenkomst van DeLimes

 

Broedfactoren bevorderen informeel leren:
oktober 2010

 

Anderhalve week geleden maakte Guido Crolla mij attent op het boek De Broedfactor van Peter Camp. In dit boek staan broedplaatsen centraal: (virtuele) plekken waar nieuwe, creatieve ideeën ontstaan over werk en samenleving. Volgens Camp hebben deze broedplaatsen kenmerken, 'broedfactoren' en randvoorwaarden.

Ik ben er gisteravond in begonnen, maar zie al nadrukkelijk parallellen met leren. Als je 'broedfactoren' loslaat op leren en ontwikkelen, dan wordt leren m.i. een stuk informeler (de relatie tussen de vetgedrukte factoren en leren is voor mijn rekening):

 1. Onderzoek verschillende opties. Uitkomsten van leren staan allerminst van te voren vast. Problemen kennen geen eenduidige oplossing. Zelfs leerdoelen staan vooraf niet vast.
 2. Organiseer op andere manier. Leren vindt plaats in gemeenschappen en netwerken. Er is geen strikte hierarchie 'docent-lerende'. Er vindt oom zelfgeorganiseerd leren plaats.
 3. Laat mensen vrijbuiten. Lerenden leren al doende, door te experimenteren. Zij bepalen zelf leeractiviteiten.
 4. Schep informele ontmoetingsplaatsen. Leren vindt niet alleen plaats op school of bij een opleidingsinstituut. Lerenden zoeken elkaar op, ook via sociale netwerken.
 5. Mensen met elkaar verbinden. Dankzij sociale media vormen lerenden online netwerken van mensen met dezelfde belangstelling.
 6. Laat mensen creëren. Kenniscreatie en kennisconstructie staan voorop, waarbij lerenden een actieve rol spelen, in plaats van kennisabsorptie.
 7. Ga op ontdekkingstocht. Exploratief leren vindt plaats. Lerenden observeren ook rolmodellen.
 8. Uitwisselen van kennis en ervaring. Binnen 'lerende broedplaatsen' delen lerenden expertise met elkaar.
 9. Stimuleer gezonde bemoeizucht. Dialoog en peer feedback zijn van groot belang voor leren.

Hans Mestrum ziet ook mogelijkheden om "het onderwijs naar buiten" te brengen. De minor eentweetien noemt hij terecht een voorbeeld van een broedplaats.

Zie ook deze recensie van Hans vd Loo (met samenvatting). Guido Crolla heeft Peter Camp ook geïnterviewd:

De broedfactor, Peter Camp from Guido Crolla on Vimeo.

 

HAN BLAD:
mei 2010

 

zichtbare zaken

Artikel over De Broedfactor: 'Vergaderingen zijn vrijblijvend, broedplaatsen nooit'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijsuitreiking van het Managamentboek van het jaar 2010
: 9 maart 2010

 

 

zichtbare zaken

Een recensie op Zichtbare Zaken. Zichtbare Zaken is een weblog over Verbeeldingskracht voor Professionals en is opgericht door Huub Koch, gespecialiseerd in Personal Marketing trajecten voor zelfstandigen, ondernemers, professionals en cultuurmakers.

 

 

 

 

 

 

 

De broedfactor op Twitter.com
: 10 maart 2010

twitter

Kijk ook eens op....twitter.

Groet,
Peter

 

managementboek gala2010

Het boek 'Inkoop' van Gerco Rietveld is managementboek 2010 geworden. Een prima boek!

Hierbij het jury rapport van alle genomineerde boeken. Het werd door de juryvoorzitter Hans van der Loo voorgelezen, tijdens een fantastische avond in De rode hoed in Amsterdam. Daar werden in een circusachtige ambiance alle boeken gepresenteerd. Bij De broedfactor kwam een troep ganzen met een miniharmonie de piste op. Vervolgens deed een clown een act met eieren.

Foto's, filmpje van de avond en van de interviews met de auteurs staan binnenkort op www.managementboekvanhetjaar.nl en op deze website.

Ik geniet door van de nominatie, de positieve reacties en alle aandacht. De broedfactor staat in op de kaart. Dat is goed voor de publiciteit, de discussie en de erkenning. Wie weet wat er verder nog allemaal met dit boek gaat gebeuren.

Bedankt voor jullie steun.
Hartelijke groet en fijne dag,
Peter

 

Recensie
: 8 maart 2010

Bekijk de recensie van Hans van der Loo.

 

Kabouterkracht
: februari 2010

Download het artikel in M & L

 

Recensie op Kennisland | Knowledgeland
: februari 2010

 

www.kennisland.nl
Recensie op www.kennisland.nl

 

Recensie op HR.square
: 8 februari 2010

 

hrsquare.be
Recensie op www.hrsquare.be

 

Interview Management & Literatuur
: februari 2010

 

managementenliteratuur.nl
Download het interview in Management & Literatuur

 

 

Internationale Samenwerking
: februari 2010

 

managementenliteratuur.nl
Interview in Internationale Samenwerking

 

Pierre Pieterse | Shortlist managementboek van het jaar
: 19 januari 2010

 

De broedfactor. Sympathiek boek inclusief een duivelse paradox: hoe kanaliseer je de wilde ideeën uit je organisatie? Door het inrichten en faciliteren van broedplaatsen waar werknemers hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Maar, zo zegt Peter Camp, al dat gebroed moet ook iets opleveren waarmee de bijl aan de vrijblijvendheid wordt gezet, ook al noem je dat de ‘logische spanning tussen product en proces’.

 

Managementboek van het Jaar 2010 - De shortlist is bekend
: 17 januari 2010
genomineerd

 

boekengala2010

Met genoegen presenteert Managementboek.nl u de shortlist voor het Managementboek van het Jaar. Er zijn nu nog zes boeken in de race voor deze prestigieuze titel.

De shortlist biedt dit jaar een keur aan boeken uit uiteenlopende disciplines, en bestaat zoals altijd uit het beste wat in het afgelopen managementboekenjaar verschenen is.

Uiteindelijk zal slechts één boek uit de shortlist de titel van Managementboek van het Jaar mogen dragen.

De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de trofee zijn op 9 maart 2010, op het hoogtepunt van het Managementboekengala 2010.

 

managementenliteratuur.nl :
14 december 2009

 

managementenliteratuur.nl
Interview op managementenliteratuur.nl

 

managementboek.nl :
13 december 2009

 

managementboek.nl
Podcast op managementboek.nl

 

FEM/Business :
28 november 2009

 

FEM ad